Personas datu apstrādes Pārzinis: SIA Saules Bridējs  (turpmāk tekstā – Datu pārzinis), reģistrācijas numurs 40203206921, juridiskā adrese: Rīga, Hospitāļu iela 14 -1, Ríga, LV-1013, mājas lapas adrese: www.linea.lv.

Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Datu pārzinis vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Aktuālā privātuma politikas versija tiek publicēta Datu  pārziņa mājas lapā www.linea.lv, sadaļā Privātuma politika.

Piemērojamie tiesību akti: Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).

Datu  pārzinis ir tiesīgs apstrādāt šādus personu datus:

 • Vārds, uzvārds, personas kods, piegādes adrese, deklarētās dzīvesvietas adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
 • Personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);
 • Dati par personas darba vietu un ienākumiem;
 • Komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar Datu pārzini;
 • Klienta IP adreses informācija.

Klienta personas datu apstrādes pamats:

 • Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem.
 • Klientu pasūtījumu izpilde un darījuma noformēšana – lai Datu pārinis varētu izpildīt klienta pasūtījumu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pasūtījuma sagatavošanas laikā vai pirms tās.
 • Datu pārziņa leģitīmas intereses – Datu pārzinim ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kādā tas ir objektīvi nepieciešams norādīto darbību veikšanai.
 • Datu pārzinis apstrādā Klienta personas datus šādā nolūkā:
 • Piedāvājumu sagatavošanai;
 • Pārdošanas darījumu noformēšanai;
 • Piegādes nodrošināšanai;
 • Klientu informēšanai par jaunumiem un aktuālajiem piedāvājumiem;
 • Klienta sūdzību izskatīšanai saistībā ar pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem;
 • Biznesa plānošanai un analītikai;

Datu pārzinis iegūst Klienta personas datus, kad Klients:

 • Iegādājas produktus vai pakalpojumus Datu pārziņa veikalos vai interneta veikalā, veicot Klienta identifikāciju;
 • Pierakstās jaunumu saņemšanai no linea.lv;
 • Jautā produktu vai pakalpojumu piedāvājumu vai sazinās ar Datu pārzini saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
 • Piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;

Klienta personas datu nodošana trešajām pusēm

 • Preču piegādei – vārds, uzvārds, e-pasts, telefona nr., piegādes adrese.
 • Datu pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.
 • Datu pārzinis izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.

Personas datu glabāšanas ilgums
Datu pārzinis glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 • kamēr Datu pārzinim pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis var realizēt savas leģitīmās intereses.

Datu drošība un datu labošana

 • Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi Datu pārzinim, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
 • Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.
 • Datu pārziņa interneta veikala lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz e pastu: info@linea.lv. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša e pasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils.
 • Datu pārzinis neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Datu pārziņa, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.
 • Klients var sazināties ar Datu pārzini saistībā ar piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu, sūdzībām par Personas datu izmantošanu un citiem jautājumiem, kas skar personas datus. 

Datu pārziņa kontaktinformācija:

 • tīmekļa vietne www.linea.lv,
 • apkalpošanas nodaļas tālrunis – +371 25144188
 • Ieceltā Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: 
  privatums@linea.lv

Klientu informēšana par personas datu aizsardzības pārkāpumu

 • Gadījumā, ja personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt augstu risku Klienta tiesībām un brīvībām, Pārzinis bez pamatotas kavēšanās paziņo Klientam par personas datu aizsardzības pārkāpumu.

Grozījumi datu apstrādē
Datu pārzinis ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji grozīt/papildināt Datu apstrādes kārtību saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem tiesību aktiem, darot tos pieejamus Klientam Datu pārziņa tīmekļa vietnē linea.lv.